Betsy at Sammy's Birthday Sept 11, 2011 - Stonebridge Pictures